Met uniek sport-
programma
2500 m2 omheind
speelbos
Van 7.00 - 19.00u

Sport BSO HI3

Op 1 februari 2013 is Kinderdagverblijf De Berenboot uitgebreid met een Buitenschoolse Sport-opvang. Deze nieuwe vorm van buitenschoolse opvang biedt kinderen uit Bavel, Ulvenhout en omstreken, de mogelijkheid na schooltijd kennis te maken met verschillende sporten. Deze sportopvang is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Algemene gegevens sport BSO HI3
Sport BSO HI3 is een onderdeel van Kinderdagverblijf De Berenboot. De Berenboot is een particuliere instelling die voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. 

Een nieuw concept
Bij Sport BSO HI3 Bavel staan sport, spel, plezier en kind centraal.
Het beoefenen van een sport zou bij voorkeur een vast onderdeel van de opvoeding van onze kinderen moeten zijn. Wij willen kinderen de mogelijkheid bieden zich te oriënteren op verschillende sporten onder begeleiding van pedagogische medewerkers en/of sportleraren (gediplomeerd volgens CAO Kinderopvang). Tevens bieden wij een creatief programma aan, waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen deel te nemen aan verschillende activiteiten zoals knutselen, bakkken, hutten bouwen, musical, dansen etc.

Beroepskracht – Kind ratio
Sport BSO HI3 werkt volgens de wettelijk vastgestelde beroepskracht –kind ratio. Dit betekent voor Sport BSO HI3 dat er altijd 1 beroepskracht per 11 kinderen op de BSO aanwezig is. Mochten er door overstijgende activiteiten meer kinderen op de groep aanwezig zijn, dan worden er extra beroepskrachten ingezet. 

Wat is ons uitgangspunt
Het doel van Sport BSO HI3 is het bijdragen aan een gezonde levensstijl van onze jeugd. Centraal staat het plezier dat een kind kan beleven tijdens het uitoefenen van een sport.  
Sport BSO HI3 heeft een gezellige ruimte waar de kinderen na schooltijd ontvangen worden. Hier kunnen kinderen even bijkomen van school onder het genot van een drankje en fruit, alvorens zij zich naar de verschillende sporten of activiteiten begeven. 
Kinderen op HI3 kunnen zich oriënteren op verschillende sporten. Dit betekent dat uw kindje kennis maakt met een sport en dan na een aantal weken wisselt naar een volgende sport. 

Vervoer naar de BSO
Sport BSO HI3 haalt kinderen op van school. Dit gebeurt door middel onze electrische bolderwagens, genaamd De Stint. De oudere kinderen gaan onder begeleiding te voet naar de BSO. Tevens bieden wij voor de kinderen uit Bavel, de mogelijkheid om onder begeleiding met de fiets naar de BSO te komen. 

De scholen waar wij de kinderen komen halen zijn: BS de Spindel, OBS De Toermalijn en OBS De Klokkebei.   

Pedagogische visie 
Onze pedagogische visie is gebasseerd op 4 peilers, te weten:

1. Respect voor het kind
Wij vinden het belangrijk dat kinderen opgroeien tot volwassen mensen die eigen keuzes kunnen maken en respectvol met elkaar omgaan. We brengen dit in praktijk door het serieus nemen van gevoelens en bevindingen van kinderen en hier op in te spelen. 

2. Bieden van ruimte 
We geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. De ruimtes zijn waar mogelijk verschillend ingericht. Het aanbod van de activiteiten sluit aan op de ontwikkeling van het kind. Op deze wijze is er gelegenheid voor het opdoen van nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen.

3. Individuele aandacht
We hebben oog voor de eigenheid en de individualiteit van het kind. We geven daarom kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun belangstelling. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met andere kinderen en volwassenen. Ieder kind is uniek. Sport levert een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind op het gebied van plezier maken, het contact met andere kinderen en het zich vergelijken met leeftijdsgenootjes. Door kinderen te leren goed met elkaar te communiceren en samen te werken, kunnen ze zich beter in de maatschappij ontplooien.  

4. Een positieve uitstraling
De gehele sfeer in Sport BSO HI3 heeft een positieve benadering naar het kind toe. Wij doen er alles aan om de ruimtes en de medewerkers dit te laten uitdragen. De medewerkers worden voortdurend gecoacht op bovenstaande gebieden.  Dit gebeurt door trainingen/workshops maar ook door functioneringsgesprekken en feedback van collega’s.  

Visie Sport BSO HI3
Sport BSO HI3 staat voor Kwaliteitsopvang van kinderen, waar sport, spel en bewegen centraal staat. We helpen kinderen zich te ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Sport BSO HI3 gebruikt sport, spel en beweging als middel om kinderen positief te beïnvloeden en schept hiermede de randvoorwaarden die nodig zijn om kinderen zich in een emotioneel veilige setting te laten ontplooien om zo een bijdrage te leveren aan het uitgroeien van kinderen tot gezonde, sportieve individuen.